Säännöt

Voimassaolevat säännöt
Voimassaolon alku: 07.07.2023 10:15:27

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Metsämörriohjaajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Ladun jäsenyhdistyksenä edistää kaikenikäisten ulkoilua ja
liikunnallista elämäntapaa.
Metsämörriohjaajat ry on voittoa tavoittelematon yhdistys.
Yhdistyksen virallisena kielenä on suomi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– tekee ulkoiluun, liikuntaan ja metsämörritoimintaan liittyvää vaikuttamistyötä
– hankkii tietoa ulkoilusta ja ohjaa liikkumaan ulkona ympäri vuoden säällä kuin säällä
– yhdistää metsämörriohjaajat ja metsämörritoiminnasta kiinnostuneet
– edistää ympäristö- ja luontokasvatusta kiireettömästi, elämysten, kokemusten ja ilon kautta.
– jakaa metsämörri- ja ympäristökasvatustietoutta
– edistää jäsentensä toimintamahdollisuuksia kehittämällä aluetoimintaa ja ylläpitämällä
metsämörritietoutta
– tekee yhteistyötä paikallisyhdistysten kanssa
– järjestää jäsenilleen toimintaa ja tapahtumia
– edistää ja ylläpitää yhteistyösuhteita Suomen Latuun, Finlands Svenska Idrottiin, ja vastaaviin
järjestöihin ja yhteisöihin niin Suomessa kuin ulkomailla. Tekee näiden kanssa tarvittaessa
yhteistyötä.
– harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
– järjestää ulkoiluun ja liikuntaan liittyviä koulutuksia
– kouluttaa vastuuhenkilöitä ulkoilu-, liikunta- ja yhdistystoiminnassa sekä tapahtumien
järjestämisessä
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi
– järjestää arpajaisia, keräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia
– vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
– hakea avustuksia
– lainata metsämörritoimintaan sopivaa materiaalia

3 Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet
hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö,
joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen puheenjohtajana ja joka on huomattavasti
edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Varsinaiset jäsenet voivat kuulua eri jäsenluokkiin, joiden jäsenmaksut vuosikokous päättää:
– henkilöjäsen
– yhteisöhenkilöjäsen on henkilöjäsen, jonka jäsenmaksun maksaa toinen yhteisö (esim. jäsenen
työnantaja)
Sivu: 2/4
– rinnakkaisjäsen on henkilö, joka kuuluu varsinaisena jäsenenä johonkin toiseen Suomen Ladun
jäsenyhdistykseen
– perhejäsen asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa
– nuorisojäsen on iältään alle 20 vuotta
– opiskelijajäsen on opiskelija, joka on iältään alle 29 vuotta ja on ilmoittanut pyydetyt
opiskelutiedot jäsenrekisteriin.
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavalle jäsenelle ei palauteta maksettuja jäsen- tai
liittymismaksuja.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan
vuoden ajalta neljän kuukauden kuluessa ensimmäisen laskun eräpäivästä.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on
1 jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa tai muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on
yhdistykseen liittyessään sitoutunut.
2 menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
Erottamispäätöksessä on mainittava sen peruste. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös
yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Kirjallinen valitus on osoitettava yhdistyksen kokoukselle ja
jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun jäsen on saanut
tietoonsa erottamispäätöksen.
Erottamisasia on mainittava yhdistyskokouksen kokouskutsussa. Jos yhdistyksen kokous, kuultuaan
hallitusta ja erotettua sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset, hyväksyy
hallituksen erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti. Muussa tapauksessa erottamispäätös
raukeaa.
Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 Liittymis- ja jäsenmaksu
Yhdistyksen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun eri jäsenryhmille ja -luokille määrää
yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksusta.
Liittymismaksu on kertaluontoinen eikä sitä palauteta.

5 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10
muuta varsinaista jäsentä sekä 0-7 varajäsentä. Puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Vuosittain puolet hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa. Henkilö voi toimia
hallituksen puheenjohtajana korkeintaan kolme peräkkäistä toimikautta . Hallituksen
puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen on oltava yhdistyksen jäsen.
Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat luottamushenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen on yhdistyslain, muiden lakien, näiden sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan
huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita.
Hallitus:
– johtaa yhdistyksen toimintaa
– edustaa yhdistystä
– valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat luottamushenkilöt
– valitsee edustajat Suomen Latu ry:n ja muiden järjestöjen kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin
Sivu: 3/4
– hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ja huolehtii, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen
– kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat
– nimeää avukseen tarpeelliset toimikunnat ja työryhmät ja määrittelee niiden jäsenet ja tehtävät
– hyväksyy ja erottaa yhdistyksen varsinaiset jäsenet
– antaa tarvittaessa nimenkirjoitusoikeuden
– tekee yhdistyksen kokoukselle ehdotukset kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten kutsumisesta
– hyväksyy yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset niissä puitteissa, jotka yhdistyksen
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yhdistyksen kokouksen päätökset mahdollistavat
– päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä

6 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
sihteerin tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

7 Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen kokouksiin osallistuminen on mahdollista etäyhteyksin. Hallitus päättää miten kokous
toteutetaan, joko hybridikokouksena tai lähikokouksena tai etäkokouksena.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus.

9 Kokouskutsut
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus, joka myös määrää kokouksen ajan ja
paikan.
Kokouskutsu on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen
kokouksen päättämällä tavalla sähköisesti tai jäsenille erikseen toimitettavalla kirjeellä.
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen
esitys hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

10 Yhdistyksen kokousasiat
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä niistä
toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta
8. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esitys seuraavaa tilikautta koskevaksi
toimintasuunnitelmaksi
9. Päätetään seuraavaa tilikautta koskevat liittymis- ja jäsenmaksut
10. Päätetään seuraavana tilikautena hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille/tilintarkastajille
maksettavista palkkioista ja kulukorvausten perusteista
11. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavaa tilikautta koskeva talousarvio
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, hallituksen jäsenet ja mahdolliset
varajäsenet erovuoroisten tilalle
14. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi ja heille
henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat/varatilintarkastajat
15. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutavasta
16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Sivu: 4/4
17. Päätetään kokous
11 Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta, kun se katsoo siihen olevan
aihetta, tai kun vähintään 1/20 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 10
äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.
Myös yhdistyksen kokous voi päättää ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.
Ylimääräinen kokous on pidettävä enintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä edellä
mainituin tavoin on pyydetty.
Ylimääräisen kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
kokousta.
Kokouskutsu toimitetaan jäsenille kuten 9§:ssä määrätään.

12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
samaan tarkoitukseen